Privacyverklaring Centrum Job


Uw persoonlijke en medische gegevens voor ons van belang om u de best mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast zijn wij als Centrum Job ook verplicht op basis van de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) uw persoonlijke gegevens te bewaren gedurende de daartoe wettelijk gestelde termijnen.

De gegevens worden wettelijk conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), tot 15 jaar na uw laatste bezoek aan de praktijk bewaard. U kunt echter ook ons schriftelijk verzoeken om na 8 jaar uw dossier te verwijderen.

Bij de behandelingen en oefeningen in het kader van de bewegingsontwikkeling wordt gebruik  gemaakt van video ondersteuning. Deze beelden zijn bedoeld om u te ondersteunen bij de uitvoering van oefeningen en worden op geen enkele wijze bewaard en/of door anderen gezien.
 

Bewaren persoonlijke en behandelgegevens
Wij bewaren uw persoonlijke en behandelgegevens elektronisch. Ons systeem is adequaat beveiligd. Dagelijks wordt ook een back-up gemaakt.
Alleen onze behandelaars hebben toegang tot uw gegevens. De assistente heeft alleen toegang tot uw gegevens met betrekking tot de agenda en facturen. In het kader van de vertrouwelijkheid tekenen onze medewerkers hiertoe een geheimhoudingsovereenkomst.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Mocht uw behandelaar en/of u zelf uw gegevens willen delen met een andere therapeut, arts of behandelaar, vragen wij u daarvoor vooraf uw schriftelijke toestemming.

Ook wordt in het kader van de verdere ontwikkeling en bredere toepassing van de Job Methode wetenschappelijke onderzoek verricht. Met name naar de resultaten in relatie tot de diverse medische disciplines.
Hier is onder meer een uitgebreide statistische analyse van belang. Als hierbij gebruik wordt gemaakt van uw gegevens, zijn deze anoniem en op geen enkele wijze persoonlijk herleidbaar.
 

U heeft het recht

  • om te weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel
  • op inzage en een afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
  • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven
  • bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens verwerken
  • om de persoonsgegevens die van u worden bewaard, te ontvangen en over te kunnen dragen naar een andere organisatie, arts of behandelaar
  • bij een geautomatiseerd besluit deze beslissing te laten beoordelen, interpreteren of te laten overrulen door menselijke tussenkomst

Conform de AVG worden uw gegevens kosteloos verstrekt. Er kan echter een vergoeding worden gevraagd wanneer:

  • om een extra kopie of met regelmaat om een afschrift wordt gevraagd
  • het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiĆ«nt heel veel of heel vaak verzoeken indient

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, verzoeken wij u dit schriftelijk of per email bij info@centrum-job.nl aan te geven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen.
U ontvangt binnen een week na ontvangst van uw verzoek bericht van ons. De daadwerkelijke verwerking van uw verzoek kan langer duren, afhankelijk van de inhoud van uw verzoek.
 

Klachten
Heeft u klachten heeft over onze medewerkers, behandelwijze, gegevensverwerking of van welke aard dan ook, dan verzoeken wij u deze direct met ons te bespreken.

Eventueel kunt u ook uw klacht indienen bij de:
DCF (Dutch Chiropractic Federation), Rijnsingel 13 te 2987 SB Ridderkerk

Klachten over leden van de DCF worden behandeld door de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC), waarbij het bestuur van de SNRC zal optreden als klachtenfunctionaris.